ประชาสัมพันธ์ทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023

ประชาสัมพันธ์ทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประชาสัมพันธ์ทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023

ด้วยรัฐบาลอินเดียประกาศจะให้ทุน India Science and Research Fellowship (ISRF) 2022-2023 สำหรับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ บุคลากร และนักศึกษาไทยที่ศึกษาในระดับปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาและสถาบัน/หน่วยงานวิจัยไทยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และแพทยศาสตร์ เพื่อไปทำวิจัยระยะสั้น ณ สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานวิจัยในประเทศอินเดีย เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน จำนวน 10 ทุน

โดยผู้สนใจสมัครรับทุน สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://dst.gov.in/call-for-proposals

โดยส่งเอกสารใบสมัครพร้อมหนังสือเสนอชื่อจาก หน่วยงานต้นสังกัดมายัง กองการต่างประเทศ สป.อว. (ชั้น ๑๒) เลขที่ ๓๒๔ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2565 โดยจะยึดตามวันที่ สป.อว. ลงรับเอกสารฉบับจริงเป็นสำคัญ พร้อมส่งชุดสำเนาเอกสารใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF มาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ plaiphan.s@mhesi.go.th ตามวันที่กำหนดข้างต้น

Loading

ข่าว ทุนวิจัย