วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา JMS NRRU

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา JMS NRRU

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

ได้จัดทำ วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (Journal of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University: JMS NRRU) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) และการวิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยเน้นสาขา ดังนี้
๑. สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ และบัญชี
๒. สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ต. สาขาการท่องเที่ยว นันทนาการ และการจัดการโรงแรม
๔. สาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ และการเงิน
๕. สาขาการสื่อสาร

เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต และนักศึกษา ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์เนตรชนก บัวนาค โทรศัพท์ 09-8916-3996 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวิชญ์ คำเจริญ โทรศัพท์ 08-6983-7140

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล