ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2565

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2565

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญบุคลากรและนิสิตนักศึกษาร่วมงานและส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปี 2565 ในหัวข้อเรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (The 17th National and The 7th International Sripatum University Conference on Research and Innovations to Sustainable Development: SPUCON2022)

แบบออนไลน์ (Virtual Conference)

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.30-16.30 น.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์จากอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตนักศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ http://spucon.spu.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย โทรศัพท์ 0-2579-1111, ต่อ 1331,1155

เอกสารดาวน์โหลด

บันทึกข้อความ+โครงการ+กำหนดการ

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล