ขอเชิญชวนส่งบทความในการประชุม KPI congress 24th

ขอเชิญชวนส่งบทความในการประชุม KPI congress 24th

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญชวนส่งบทความในการประชุม KPI congress 24th กำหนดจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2565 เรื่อง “ความท้าทายของความมั่นคงใหม่กับประชาธิปไตย” (New Security Challenges and Democracy)

ระหว่างวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

เพื่อเป็นเวทีเสวนาในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ประสบการณ์ตลอดจนนำเสนอข้อมูลภายใต้ฐานของการศึกษาวิจัยเพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปไตยและปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของความมั่นคงในรูปแบบใหม่ ตลอดจนประมวลความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สามารถจัดการกับปัญหาภัยคุกคามและความท้าทายต่อความมั่นคงดังกล่าวทั้งในระดับประเทศและระดับโลกและนำไปสู่การเสนอนโยบายเพื่อเสริมสร้างสังคมสันติสุขต่อไป

โดยท่นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดและรูปแบบการส่งบทความได้ที่ http://www.kpi.ac.th

หรือสแกน QR code ตามเอกสารที่แนบ

บันทึกข้อความ+รายละเอียดการส่งบทความ+QR Code

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล