ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปี 2566

ทุนวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปี 2566

ตามที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ Korea Institute of Energy Technology Evaluation and Planning (KETEP) ได้ตกลงความร่วมมือร่วมกันให้มีความร่วมมือทางวิชาการด้านพลังงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาบุคลากรการวิจัยด้านพลังงานให้มีศักยภาพและสามารถเรียนรู้เท่าทันและได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศจากสาธารณรัฐเกาหลีนั้น ในการนี้ วช. จึงใคร่ขอแจ้งกำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-เกาหลี (NRCT-KETEP) ประจำปี 2566

โดยมีรายละเอียดกำหนดการรับสมัคร ดังนี้

1. เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม – 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.

2. นักวีจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคนต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ NRIS ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.

3. หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัยต้องรับรองข้อเสนอการวิจัย ในระบบ NRIIS ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น.

4. การประกาศผลการพิจารณา เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

สอบถามรายละเอียเพิ่มเติม สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

โทร. 0-2561-2445 ต่อ 212 E-mail : Napaporn.c@nrct.go.th

เอกสารดาวน์โหลด

บันทึกข้อความ+ประกาศสำนักงานวิจัยแห่งชาติ+ขอบเขตการสนับสนุนทุนวิจัย

Loading

ข่าว ทุนวิจัย