อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัย “จับโจทย์มั่น จัดการแม่น”

อบรมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัย “จับโจทย์มั่น จัดการแม่น”

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร การบริหารจัดการงานวิจัย “จับโจทย์มั่น จัดการแม่น” Enabling the Next Normal Research from Systematic Research Design to Program Visualization ขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2565 ณ ห้องบอลรูม B ชั้น M โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้บริหารจัดการงานวิจัยได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวไปสู่ชีวิตวิถีถัดไป (New Normal) ในช่วงหลังสถานการณ์โควิด 19 รายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมนี้ ในการนี้ สถาบันฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน และ/หรือส่งบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว

โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 

ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครเข้าร่วมหลักสูตรได้ก่อนที่ http://www.knit.or.th/web/RM2022 และชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือ หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ นางสาวพัชยามาสมบูรณ์ โทรศัพท์ 02 126 7632-34 ต่อ 110 อีเมล patchaya@knit.or.th

เอกสารดาวน์โหลด

บันทึกข้อความ+เอกสารแนะนำหลักสูตร+กำหนดการ

Loading

ข่าว อบรม / สัมนา