ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 10

ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 10

ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President ขั้น 4 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น จ.อุบลราชธานี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจากสถาบันต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต

ร่วมส่งบทความวิจัย ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.สุนีรัตน์ ศรีโสภา สำนักอธิการบดี โทร. (045)283772 , 089-846-9151

เอกสารดาวน์โหลด

บันทึกข้อความ+กำหนดการ

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล