การฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลางและต้น”

การฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลางและต้น”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรม

๑) หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง” (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 10 ให้แก่ ผู้บริหารระดับกลาง ที่ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน ศูนย์ สำนัก ผู้ช่วยเลขานุการ สถาบัน ศูนย์ สำนัก คณะ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย หรือผู้เตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่งนักบริหารระดับกลาง ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ 45,000 บาท

๒) หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น” (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 7 ให้แก่ ผู้บริหารระดับต้นที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน รองหัวหน้างาน หรือผู้เตรียมความพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น ค่าลงทะเบียนอบรม คนละ 35,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 09-2459-4794, 09-6695-3945

และ E-mail Address : pumiruk-1@hotmail.com, wara_p@windowslive.com

ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อความ+โปสเตอร์

Loading

ข่าว อบรม / สัมนา