ขอเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R)

ขอเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R)

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ขอเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสาร ด้วยวารสารการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (JPR2R) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งเสริมให้มีการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และเป็นโอกาสให้บุคลากรสำหรับเผยแพร่ผลงานวิชาการสู่สังคม โดยเผยแพร่ทางระบบออนไลน์ (e-Journal อีกทั้งวารสารมีคุณภาพตามเกณฑ์ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCl) กลุ่ม ๒

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่น ในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงานของท่านส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ โดยมีกำหนดการเผยแพร่ ๒ ฉบับ/ปี (มกราคม – มิถุนายน และ กรกฎาคม – ธันวาคม) สาม่ารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดข้อมูลประชาสัมพันธ์ได้ที่เว็บไซต์ https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jpr2r/index

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล