สมาคมส่งเสริมการวิจัย เชิญฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในปี 2566

สมาคมส่งเสริมการวิจัย เชิญฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในปี 2566

ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัย มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ นักวิจัยให้มีความสามารถสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยในปี 2566 ดังนี้

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 22-23-24 มีนาคม 2566 (3 วัน) ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท

2. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม ( MIXED METHOD )วันที่ 27-28 มีนากม 2566 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

3. เทคนิดการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารในประเทศและวารสารนานาชาติ วันที่ 29-30 มีนาคม 2566 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิดการเขียนช้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัยหรือแผน งานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศและหน่วยสนับสนุนทุนวิจัย (Project Management Unit-PMU) วันที่ 3-4 เมษายน 2566 (2 วัน) ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท

ทุกหลักสูตร อบรมระบบ ON – LINE โดยใช้โปรแกรมซูม (ZOOM) และเก็บกำลงทะเบียนในการอบรมแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ผู้ตนใจสามารถข้ดูรายละเอียดการอบรม และสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ WDBSITE “สมาคมส่งเสริมการวิจัย” หรือ “https://rpa.or.th/

จึงขอเชิญท่านส่งบุดลากร เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวนี้ได้ โดยผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

Loading

ข่าว อบรม / สัมนา