อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐาน

อบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐาน

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐาน

เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.นวลระหง เทพวิวัฒน์จิต

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-16.30 น.

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว