อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน Business Model Canvas

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน Business Model Canvas

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน Business Model Canvas

เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ Business Model Canvas

วิทยากรโดย อาจารย์ภูธร กอดแก้ว

ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-16.30 น.

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว