อบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2566  (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

อบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2566 (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด โครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2566 (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์ ในที่นี้มีนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษาคณะครุศาสตร์เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 163 คน

วิทยากร โดย Dr. Phongsri Waysarach
Chairperson of DRU REC and Subcommittee of KMUTT IRB (DRU Research Ethics Committee and KMUTT Institutional Review Board)
King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT), Bangkok

ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566   เวลา 8.30 – 16.40 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meetings)

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว