ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการจดทะเบียนงานทรัพย์สินทางปัญญา

ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์และบุคลากรที่ได้รับการจดทะเบียนงานทรัพย์สินทางปัญญา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ที่ได้รับการจดทะเบียนงานทรัพย์สินทางปัญญา “ประเภทลิขสิทธิ์” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สายวิชาการ

  1. ดร.นิรมล บางพระ  ได้รับลิขสิทธิ์งานวิจัยเรื่อง กระบวนการพัฒนาสื่อรณรงค์การบริโภคเมนูภูมิปัญญาอาหารไทยเพื่อการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
  2. อาจารย์จุฑามาศ ศรีรัตนา  ได้รับลิขสิทธิ์งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
  3. ดร.จีรภัทร อาดนารี ได้รับลิขสิทธิ์งานวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและความสามารถในการแก้ปัญญา สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย
  4. ดร.นงเยาว์ อุทุมพร ได้รับลิขสิทธิ์งานวิจัยเรื่อง การถอดบทเรียนแหล่งเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตอนุรักษ์เมืองเก่าฝั่งธนบุรีเพื่อการท่องเที่ยวบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา
  5. อาจารย์กานต์รวี วิโรจน์วรรณ วรรณปิยะรัตน์  ได้รับลิขสิทธิ์งานวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาต้นแบบเครื่องดื่มม็อกเทลส่วนผสมสมุนไพร สำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และ งานวิจัยเรื่อง การจัดการภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อธุรกิจโรงแรมเจ้าของคนเดียว ในกรุงเทพมหานคร

สายสนับสนุนวิชาการ

  1. ว่าที่ร้อยตรีจิรโรจน์ ธรรมสโรช ได้รับลิขสิทธิ์งานวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการวารสารวิชาการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  2. นางสาวจันทิมา  คุ้มครอง  ได้รับลิขสิทธิ์งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ ห้องควบคุมสารสนเทศทางการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  3. นางสาวจิตโสภา  ทับบรรจง ได้รับลิขสิทธิ์งานวิจัยเรื่อง เรื่อง ระบบวีดิทัศน์ตามประสงค์เพื่อการบริการผ่านเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  4. นางสาวเสาวรส  สัทธาพงศ์ ได้รับลิขสิทธิ์งานวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาและความต้องการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  5. นางสาวอลิสา อรุณธนหิรัญ ได้รับลิขสิทธิ์งานวิจัยเรื่อง ต้นแบบระบบจัดเก็บฐานข้อมูลคำสั่งปฏิบัติราชการบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอแสดงความยินดี กับคณาจารย์ที่ได้รับการจดทะเบียนงานทรัพย์สินทางปัญญา “ประเภทโสตทัศนวัสดุ” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล บางพระ ภายใต้ผลงาน กระบวนการพัฒนาสี่อรณรงค์การบริโภคเมนู ภูมิปัญญาอาหารไทย เพื่อการดูแลสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ
        – น้ำพริกลำแพน
– แกงส้มใบชะคราม
– น้ำพริกชันยาเรือ
– แกงเลียงผักขม
– ต้มจืดยอดกระทกรก
– ปลาต้มพริกไทยกระเทียม
– กะปิผัดไข่

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว