วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565 (SAR 23)

วิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565 (SAR 23)

เมื่อวันที่ 14-16 มิถุนายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2565 (SAR 23)

  • เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินตนเองที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่
  • เพื่อให้กรรมการดำเนินงานและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมมือกันจัดทำรายงานการประเมินตนเองพร้อมร่วมกันวิพากษ์รายงานการประเมินตนเอง ครั้งที่ 23(SAR 23)
  • เพื่อจัดทำเอกสารรายงานการประเมินตนเอง สำหรับรองรับการประเมินภายในของ มหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2565

วิทยากร โดย ผศ.ลัดดา เสนาวงษ์

ในวันที่ 14-16 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช ระยอง จ.ระยอง

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว