การจัดการความรู้ด้านการวิจัย: การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ” ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย: การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ” ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 23, 27 มิถุนายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการความรู้ด้านการวิจัย: การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพ” ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

เพื่อจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยและนักวิจัยกับผู้ทรงคุณวุฒิ และเพื่อความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ การดำเนินวิจัยให้เป็นตามข้อเสนอโครงการและวัตถุประสงค์การวิจัยมีความถูกต้องตามขั้นตอนระเบียบ วิธีวิจัย และมีคุณภาพ

วิทยากร โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.อาจารีย์  ประจวบเหมาะ
                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์  สนามทอง
                       อาจารย์ ดร.วรรธนศม  เมฆสุวรรณ
                       รองศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด
                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลีรัตน์  มะลิแย้ม
                       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์ คู่กระสังข์
                       อาจารย์ ดร.สุภาพร อรรคพิณ

ในวันที่ 23, 27 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 2522-2127  อาคาร 2 ชั้น 12

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว