“การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

“การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด  โครงการ“การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

  1. เพื่อให้หน่วยงานมีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
  2. เพื่อให้หน่วยงานทราบสถานภาพของตนเองอันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย
  3. เพื่อให้หน่วยงานทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
  4. เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทำให้มั่นใจว่า หน่วยงานสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กำหนด
  5. ตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของหน่วยงานตามระบบคุณภาพและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
– ประธานกรรมการ (บุคคลภายนอก) – พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.
– กรรมการ (บุคคลภายนอก) – รองศาสตราจารย์ ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด
– เลขานุการ (บุคคลภายใน) – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์

โดยผลการประเมิน ดำเนินการครบถ้วนทุกข้ออยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องรับรองวิทยากร อาคาร 2 ชั้น 8

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว