ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research Expo 2023

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research Expo 2023

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 Thailand Research Expo 2023 ในธีมงาน “วิจัยไทยก้าวไกล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุบ ชั้น 22-23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนซินซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

พบกับนิทรรศการ และกิจกรรมที่น่าสนใจ

 • นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
 • นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหน่วยงานเครื่อข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ
 • นิทรรศการวิจัยหนุนเศรษฐกิจชุมชน : Power RI for Community Economy
 • Thailand Research Expo & Symposium 2023
 • กิจกรรม Highlight Stage
 • กิจกรรมการให้คำปรึกษาเรื่องการวิจัย (Research Clinic)
 • รางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023 Award)
 • กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566

กลุ่มบูธงานวิจัย 6 กลุ่ม

 • งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
 • งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ มูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม เศรษฐกิจสร้างสรรค์
 • งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับสังคมอย่างยั่งยืน
 • งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างสมดุล สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน

พบกับหัวข้อการประชุมมากกว่า 100 หัวข้อเรื่อง หลากหลายประเด็น HOT ISSUE ที่น่าสนใจ อาทิ

 • ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วยวิจัยและนวัดกรรม
 • การยกระดับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ : ชุมชนเข้มแข็งและมาตรฐานผลิตภัณฑ์
 • ทิศทางการลงทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อประโยชน์สูงสุด ต่อการพัฒนาประเทศ
 • การสร้างขีดความสามารถในการแห่งขันของประเทศด้วยงานวิจัย และเทคโนโลยี : มิติสุขภาพและสาธารณสุข
 • การพัฒนาทวัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน : วิศรกรสังคม และเครือข่ายวิจัยและนวัดกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • แก่นกาวพัฒนาประเทศบนฟื้นฐาน SEP for SDGs
 • แผนกำลังคน ววน สู่การขับเคลื่อนด้วยงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • CEO Forum for Net Zero
 • Roles of Research towards Net Zero Ambitions

Thailand Research Expo 6 Symposium 2023

 • การวิจัยต้านการแพทย์และสาธารณสุข
 • การวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และกาวท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
 • การวิจัยต้านสังคม คุณภาพชีวิต และความมั่นคง
 • การวิจัยด้านการเกษตร พลังานและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
 • การวิจัยด้านการศึกษา
 • การวิจัยด้านการส่งเสริมวิสาหกิจบนาติกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเริ่มต้น

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://researchexporegis.com ใด้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2566 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการวิจัย กองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งธาติ (วช.) โทร. 02 579 1370-9 ต่อ 515, 517, 518. 519, 524

Website : researchexpo.nret.go.th

Loading

ข่าว อบรม / สัมนา