ประชุมพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

ประชุมพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีโดย ดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดี ร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์ ดร.พิมพงา เพ็งนาเรนทร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน ดิษฐบรรจง รองคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ปัณฑมาศ ผดุงชอบ รองคณบดี คณะครุศาสตร์ อาจารย์เบญริสา ตันเจริญ รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์นิชาภา พิมพสุต ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพล สมพลกรัง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และตัวแทนจากหน่วยงาน ได้แก่ นายสมโชค ฤทธิ์จำรูญ สำนักประกันคุณภาพการศึกษาและนายธุวพล คงน้อย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กับ ผู้บริหารบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ 19 สถาบัน ในการประชุมดังกล่าวได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และการดำเนินงานต่างๆ ภายใต้โครงการ เช่น โครงการ Young Journalist โครงการ BEC Star Intership โครงการ News Creator Program โครงการหลักสูตร Credit Bank หลักสูตรนวัตกรรม SandBox ยุคใหม่ เป็นต้น โดยมี ดร.อริสรา กำธรเจริญ เป็นผู้ดำเนินรายการประชุม
ในการนี้ ดร.พรศิริ กองนวล ได้นำเสนอผลจากการหารือภายใต้โครงการความร่วมมือในการผลิตรายการอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งมุ่งเน้นการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนชุมชนในการผลิตสื่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สถาที่ท่องเที่ยว เส้นทางท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนให้มีความโดดเด่นน่าสนใจ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์กับพิธีกร ทีมงานมืออาชีพ และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs)

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว