(MOU) คณะวิทยาการจัดการ ข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

(MOU) คณะวิทยาการจัดการ ข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุขสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุขสถาบันวิจัยและพัฒนา & คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  1. เพื่อเป็นระบบและกลกสำหรับสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย การบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน เพื่อสร้างเสริมสุข
  2. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานอื่นสำหรับขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยองค์กรสุขภาวะ องค์กรสร้างเสริมสุข เป็นสำคัญ

ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว