อบรมเชิงปฏิบัติการ  “แนวคิดในการประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมสำหรับงานวิจัย”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวคิดในการประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมสำหรับงานวิจัย”

เมื่อวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวคิดในการประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมสำหรับงานวิจัย” (SROI)

  1. เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจหลักและวิธีการประเมินผลกระทบจากโครงการ วิจัย
  2. เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในงานวิจัย
  3. เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ทรัพยากรในการทำวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โดยมี วิทยากร  – อาจารย์ ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ – รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 2 ชั้น 8 และผ่านระบบออนไลน์

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว