แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ผู้สูงอายุ

แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ผู้สูงอายุ

แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ผู้สูงอายุ

โครงการวิจัยการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่ผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

คณะผู้จัดทำ

  1. ดร.พรศิริ กองนวล
  2. นายธุวพล คงน้อย
  3. นางสาววาศิณี สุวรรณระวี

ดาวน์โหลด (Download)

แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ผู้สูงอายุ

Loading

นวัตกรรม จากงานวิจัย นวัตกรรมงานวิจัย