เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570” ระดับหน่วยงาน หัวข้อการจัดทำโครงร่างองค์กร (OP)

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโครงร่างองค์กร (OP) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงร่างองค์กร (OP)

วิทยากรโดย

  1. นายสมโชค ฤทธิ์จำรุญ

ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2567  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องรับรองวิทยากร อาคาร 2 ชั้น 8

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา ข่าว