โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) U2T

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) แก่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีเป็นประธาน

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเจริญ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

 

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา