ประชุมคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 2/2564

ประชุมคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 2/2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 2/2564 โดยมีดร.พรศิริ กองนวล รองอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ และกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ อาธิเช่น รศ.ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย รศ.ดร.โกศล มีคุณ นางสาวธรรมภรณ์ ประภาสะวัต และอีกหลายท่าน เพื่อพิจารณาการให้ทุนวิจัย

ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมนพมาศ อาคาร 3 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

Loading

กิจกรรมสถาบันวิจัยและพัฒนา