การประชุมวิชาการระดับชาติ รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษาไทย

การประชุมวิชาการระดับชาติ รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษาไทย

ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 14 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ นวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยเครือข่ายอุดมศึกษา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษา ทั่วประเทศครั้งที่ 14 หัวข้อ “รวมพลังสร้างสรรค์เครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษาไทย เพื่อการสร้างเสริมพลังสังคม สู่รากแก้วของแผ่นดิน”

ในระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

โดยสามารถเข้าร่วม ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบรรยายและ ภาคโปสเตอร์ โดยกำหนดส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 (สามารถดูรายละเอียดพร้อมทั้งลงทะเบียนและส่งบทความวิจัย ได้ที่เว็บไซต์ http://research.swu.ac.th/ranc/web/#/ หรือ http://ranc.research.swu.ac.th/

Loading

ข่าว นำเสนอผลงานระดับชาติ / นานาชาติ / ประกวดรางวัล